Elder Homes in Sri Lanka

Elder Homes in Sri Lanka

Elder Homes Sri Lanka


වැඩිහිටි නිවාස ලේඛණය1 මධ්‍යම පළාත

1- i මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය


1 ගඟ ඉහළ කෝරළේ ක්‍රේගෙඩ් වැඩිහිටි නිවාසය ක්‍රේගෙඩ් වත්ත , උඩගෙන්තැන්න 054-5683016

2 හතරලියද්ද ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවහන කොටිකාම්බේ , හතරලියද්ද 037-5786613

3 කුණ්ඩසාලේ සෙන්පෝල් ඊවන්ට් ටයිඩ් වැඩිහිටි නිවාසය 401 , මුන්වැලිවත්ත , කුණ්ඩසාලේ ,කුණ්ඩසාලේ උතුර 081-7200425

4 කුණ්ඩසාලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි විශ්‍රාම නිකේතනය බලගොල්ල ,කෙංගල්ල 081-4-804083

5 කුණ්ඩසාලේ නිකකැටිය වැඩිහිටි නිවාසය නිකකැටිය , මැණික්හින්න 081-2-376219

6 ගඟවට කෝරළය 5 වන ජෝර්ජ් රජ රජිත ජුබිලි සංවත්සර අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය 7/1 කනත්ත පාර,මහනුවර 081-2224060

7 කඩවත සතර හා ගඟවට කෝරලය සරණ සෙවණ වැඩිහිටි නිවාසය නො 365, මාවිල්මඩ, අළුත්ගංතොට පාර, මාවිල්මඩ, කටුගස්තොට 081-2237737

8 කඩවත සතර හා ගඟවට කෝරලය අම්පිටිය වැඩිහිටි නිවාසය මහනුවර අසරණ සරණ සමිතිය,මැද්දපතනවත්ත,අම්පිටිය 081-2203482

9 ගඟවට කෝරලය අසරණ සරණ වැඩිහිටි නිවාසය 819 පේරාදේණිය පාර,මහනුවර 081-2225100

10 මිනිපේ සරණ වැඩිහිටි නිවාසය 16 වංගුව , ගුරුළුපොල , හසලක

11 පස්භාගේ කෝරලේ සිංහ සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය ග්‍රීන්වුඩ් ඒ , නාවලපිටිය 076-8387138

12 පස්භාගේ කෝරලේ උඩබුලත්ගම රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය ෂෙමරොක් , නාවලපිටිය, වැලිගොඩවත්ත 054-3540656

13 පාතදුම්බර ශ්‍රී සුබෝධ වැඩිහිටි නිවාසය කහල්ල ,කටුගස්තොට 081-497828

14 පාතහේවාහැට බෝපිටිය වැඩිහිටි නිවාසය බෝපිටිය , මාරස්සන 072-4533983

15 පූජාපිටිය ගොඩහේන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවහන ගොඩහේන ,දොලපිහිල්ල 081-4910009

16 උඩුනුවර වැඩිහිටි නිවාසය-උඩුනුවර නව ඇල්පිටිය උතුර ,ගෙලිඹය 081-5685958

එකතුව 81


1 - ii නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය


17 කොත්මලේ මැද කුඹුර වැඩිහිටි නිවාසය මැද කුඹුරවත්ත වටගොඩ 051-5615253

18 අඹගමුව වීර වැඩිහිටි නිවාසය නො 79, YMBA, හැටන් 051-2222781

19 අඹගමුව චන්ද්‍රා විජයරත්න වැඩිහිටි නිවාසය හෙඩිලි, විදුලිපුර,නෝර්ටන් 051-355155

එකතුව 19 20


1 - iii මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය


20 දඹුල්ල රංගිරි දඹුලු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවහන කුරුණැගල පාර,දඹුල්ල 066-2283017

21 මාතලේ ශ්‍රී පුණ්‍යවර්ධන වැඩිහිටි නිවාසය මාතලේවත්ත දුන්නලවත්ත 066-2220367

22 පල්ලේපොල එල් වර්ණකුලසූරිය වැඩිහිටි නිවාසය දිඹුල්ගමුව, මඩවල, උල්පත 066-2247786

එකතුව 73 60


2 වයඹ පළාත

2 - i කුරුණැගල දිස්ත්‍රික්කය


23 ගිරිබාව මුහන්දිරමි සැදෑ පියස වැඩිහිටි නිවාසය රා.ව.ඉ.යාය1, වීරාපොකුණ වැව අසල,සාලිය අශෝකපුර 07213364772 037-5762138

24 ගල්ගමුව අසරණ සරණ වැඩිහිටි නිවාසය මාකලානේ ගම, ගල්ගමුව 037-5664294

25 රස්නායකපුර විසුම් සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය ඉහළමාවතගම, වන්නි, රස්නායකපුර 037-3617985 071-6487348

26 මහව මී මුත්තා වැඩිහිටි නිවාසය යද්දීගම, කෝන්වැව 037-3870725

27 පොල්පිතිගම සැනසුම වැඩිහිටි නිවාසය වාව්තෙරගම,පොල්පිතිගම 037-5100900

28 ඉබ්බාගමුව ඩිංගිරි අම්මා වැඩිහිටි නිවාසය කොබ්බෑවැහැර, මහමුකලන්යාය 037-5741017

29 ගනේවත්ත නන්දා ජයසිංහ වැඩිහිටි නිවාසය ඔතුවෙල,නිකදලුපොත 037-2264780

30 බිංගිරිය සරණ වැඩිහිටි නිවාසය වීරපොකුණ,බිංගිරිය 032-4901799 0712279143

31 පඩුවස්නුවර බටහිර රිදීකන්ද වැඩිහිටි නිවාසය ඹලීගම,හෙට්ටිපොල 037-5726111

32 පඩුවස්නුවර බ දයා වැඩිහිටි නිවාසය කර.හගෙදර , කුලියාපිටිය 037-2283333

33 පඩුවස්නුවර නැගෙනහිර අම්මා ආශ්‍රමය වැඩිහිටි නිවාසය , හිඳගොල්ල , කනත්තේ වැව , ගල්ලැහැපිටිය , -1362 037-3978111 077-7576388

34 බමුණාකොටුව රතන පියස නිවස්නය පල්ලවදම්පිටිය" දෙමටලුව 0710567598 0713707777

35 මාස්පොත මලියදේව වැඩිහිටි සන්ධ්‍යා ගම්මානය දනිගමුව, කුරුණෑගල 037-4923298

36 මාස්පොත ආර් එම් බණ්ඩා නිවාස පදනම පාසල් මාවත , මිංහෙට්ටිය 037-2057632

37 මල්ලවපිටිය සී.ස වන්දනා ජනෝපාකාර සමිතිය 129, නුවර පාර, මල්ලවපිටිය, කුරුණෑගල 037-2224664

38 මල්ලවපිටිය වාසනා විශ්‍රාමික නේවාසිකාගාරය කහටපිටිය ,තෝරයාය, මල්ලවපිටිය,කුරුණැගල 037-4926748

39 රීදීගම අසරණ සරණ වැඩිහිටි නිවාසය වැවෝදාගම,අඹකෝටේ 077-6629097

40 වීරඹුගෙදර සීලවතී වැඩිහිටි නිවාසය මීගමුව පාර, බංගලාවත්ත පාර,කළුගමුව, 037-5783134

41 කුලියාපිටිය බටහිර සුවන උපස්ථාන මධ්‍යස්ථානය මාහිම්පිටිය ,තලහිටිමුල්ල, කුලියාපිටිය 077-4151770

42 කුලියාපිටිය බටහිර සවාවිල් කෙයා සාත්තු නිවාසය ගලහිටියාව පාර, කුලියාපිටිය 072-4711280

43 කුලියාපිටිය බටහිර ජයමාන්න අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය ජයමාන්න වත්ත,ලබුයාය,කුලියාපිටිය 077-6005957 0775329938

44 කුලියාපිටිය බටහිර සුවසෙවන වැඩිහිටි නිවාසය මීගහකොටුව,කුලියාපිටිය 037-3878719

45 කුලියාපිටිය බටහිර අනුනාහිමි අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය ගයියාය ,කුලියාපිටිය 037-3769931

46 උඩබද්දාව ජේ.එල් වැඩිහිටි නිවාසය සියඹලාගස්රුප්ප,දුම්මලසූරිය 032-2241383

47 පන්නල නෙදර්ලන්ත වෙල්කම් ගම්මානය විලගෙදර ගෝනවිල 031-4939211 031-2299778

48 පන්නල සිරිසේන සුභසිංහ අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය සඳලංකාව, සඳලංකාව 031-2299632

49 නාරම්මල ඉලංගතිලක වැඩිහිටි නිවාසය වෑ උඩ , මැටියගනේ 037-3769098 072-6142614

50 පොල්ගහවෙල මල්කාන්ති වැඩිහිටි නිවාසය ඉඹුලාන ,තලවත්තේගෙදර 037-5673734

51 පොල්ගහවෙල අමිලසිරි භික්ෂු නිවාසය ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාම විහාරය වැල්ලෑව පොල්ගහවෙල 077-9853518 071-6269713

එකතුව 415 287


2 - ii පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය


52 මාදම්පේ ඩී.එම්.ද සිල්වා අනුස්මණ වැඩිහිටි නිවාසය පොතුවිල,මාදම්පේ 077-7078538

53 මහවැව නන්දා රාජපක්ෂ සැදෑ සෙවන යමකලාන,මුට්ටිබැඳිවිල 072-5503169

54 නාත්තන්ඩිය ශාන්ත ජෝශප් වැඩිහිටි නිවාසය ලංසිගම, කටුනේරිය 031-2255390

55 නාත්තන්ඩිය සරණ බෞද්ධ පදනම සන්ධ්‍යා හේරත් ශාන්ති පදනම වයිලාව,නාත්තණ්ඩිය 032-2255127

56 වෙන්නප්පුව සම්බෝධි නිවාසය සම්බෝධි නිවාසය,ලුණුවිල 031-2256626

57 වෙන්නප්පුව මෙත් නිවස වැඩිහිටි නිවාසය මෙත් නිවස වැඩිහිටි නිවාසය, වෙන්නප්පුව 031-2255168

58 දංකොටුව මැන්රෝසා වැඩිහිටි නිවාසය දුම්මලකොටුව,දංකොටුව 031-2259372

59 දංකොටුව විද්‍යාබන්ධු වැඩිහිටි නිවාසය පන්සල හංදිය,කිරිමැටියාන,ලුණුවිල 031-2256502

එකතුව 98 118


3 දකුණු පළාත

3 - i හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය


60 සූරියවැව කුසුමා මැණික්පුරගේ වැඩිහිටි නිවාසය පොළ පාර , සූරියවැව 047-2288160

61 තිස්සමහාරාම සුභද්‍රා අන්ධ හා වැඩිහිටි නිවාසය සඳගිරිගම,තිස්සමහාරාම 047-7901461

62 හම්බන්තොට සරණ අන්ධ වැඩිහිටි නිවාසය ගොඩවාය,දෙහිගහලන්ද, අම්බලන්තොට 047-2223625

63 හම්බන්තොට මෙත්තා නිස්සරණ වැඩිහිටි නිවාසය 66, සුනාමිගම,මානජ්ජාව 077-9802964

64 අම්බලන්තොට රජයේ නිවර්තන නිවාසය රුහුණු රිදියගලම, අම්බලන්තොට 047-3489281

65 අගුණකොළපැලැස්ස පාරමිපුර මාපිය සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය පාරමීපුර"බිංකඩ,අගුණෙකාළපැලැස්ස 072-4009868

66 කටුවන ලියනපතිරණ වැඩිහිටි නිවාසය කටුවන වැඩිහිටි නිවාස සංවර්ධන පදනම, කටුවන 047-5611423/ 077-9662596

67 වලස්මුල්ල දමයන්ති වැඩිහිටි නිවාසය පට්ටියගොඩවත්ත" දළුවක්ගොඩ" වලස්මුල්ල 071-2694556

68 බෙලිඅත්ත රත්නායක වැඩිහිටි නිවාසය ඉහළ බෙලිගල්ල" බෙලිඅත්ත 047-4900365 0

එකතුව 53 66


3 - ii ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය


69 බෙන්තොට සුගත වැඩිහිටි නිවාසය 281/2 ,සිංහරූපාගම පාර, සුද්දගොඩ,බෙන්තොට 034-4913457 071-4698358

70 බෙන්තොට සුජාතා වැඩිහිටි නිවාසය නුගේ උඩමුල්ල හංදිය, ඌරගහ 091-3094295

71 ගෝනාපීනුවල අමරසීල වැඩිහිටි නිවාසය ගොහාගොඩ ,අලුත්වල 091-3901802

72 බලපිටිය පාතේගම වැඩිහිටි නිවාසය පාතෙගම පාර ,පාතෙගම, බලපිටිය 0777-378949

73 බලපිටිය මුහන්දිරම් ඩී එka පෙරේරා අභය සිරිවර්ධන වැඩිහිටි නිවාසය ශ්‍රී ගුණානන්ද මාවත, මොහොට්ටිවත්ත ,බලපිටිය 091-2258426

74 ඇල්පිටිය අබේසේකර වැඩිහිටි නිවාසය කුරුදුගහ,ඇල්පිටිය 091-2290116

75 නියාගම ග්‍රේස් පණ්ඩිත අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය නියාගම,තල්ගස්වල

76 නාගොඩ සහබන්ධු වැඩිහිටි නිවාසය කටඹුරාව, වදුරඹ 091-4924290

77 බද්දේගම වයෝවෘද්ධ භික්ෂු විවේකාරාමය කිඹිඇල, බද්දේගම 091-2292293 091-3096293

78 බද්දේගම සෙනෙහස වැඩිහිටි නිවාසය හා රෝහල මාකුරුගොඩ පාර , බද්දේගම 091-2293599 077-7907003

79 බද්දේගම ගාමිණි සුවසෙත වැඩිහිටි නිවාසය අලුටින්විල ,පෝද්දල 077-9388917

80 අම්බලන්ගොඩ ඩී චන්ද්‍රදාස අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය නාමල් සෙවණ, සාදමුල්ල, බටපොල 091-5050354

81 අම්බලන්ගොඩ වරුෂවිතාන වැඩිහිටි නිවාසය 2/3 , තල්ගස්ගොඩ පාර, පොල්වත්ත, අම්බලන්ගොඩ 091-2256816

82 හික්කඩුව සර්වෝදය සුවසෙත වැඩිහිටි නිවාසය අංක 38,මඩබොක්ක පාර,වැල්ලවත්ත,හික්කඩුව 091-3781112

83 හික්කඩුව විජයරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය විජයරත්න මාවත, හෑගොඩ,රත්ගම 091-2267171

84 හික්කඩුව ජී ෆැන්සිස් ද සිල්වා ගුණානුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය අක්කර 20, පිකන්ද, දොඩන්දූව 091- 3402495

85 හික්කඩුව සිසිලියස් ද සිල්වා වැඩිහිටි නිවාසය කුලීගොඩ,මාදම්පාගම,අම්බලන්ගොඩ 091-5618429

86 හික්කඩුව සෝමසිරි ජිනදාස වැඩිහිටි නිවාසය සුදුවැල්ල, තලාගස්හංදිය ,හික්කඩුව 091-3435712

87 කඩවත් සතර සෝමාදේවි වැඩිහිටි නිවාසය අබ්දූල් අසීස් මාවත, කුරුදුවත්ත,ගිංතොට 077-6728985 072-3180258

88 කඩවත් සතර වැන්රීත් වැඩිහිටි රුකවරණ මධ්‍යස්ථානය අංක 4, කළුවැල්ල, ගාල්ල 091-2232827

89 බෝපේ පෝද්දල අපේක්ෂා නිවස ගොඩදූව පාර ,කටුගම්පල , අක්මීමන 091-3903151

90 අක්මීමන ජයසුන්දර නිවාඩු නිකේතනය වංචාවල,පිලාන 091-3901616

91 හබරාදූව ධර්මරාජ වැඩිහිටි නිවාසය රංවලගොඩ පාර, හීනටිගල,තල්පේ 091-2283760

92 හබරාදූව බොනවිස්ටා වැඩිහිටි නිවාසය රූමස්සල ,උණවටුන 091-2223753

93 හබරාදූව ප්‍රේමගිර වැඩිහිටි නිවාසය බස්නායක වත්ත, වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම 077-0046521

එකතුව 388 230

3 - iii මාතර දිස්ත්‍රික්කය


94 කොටපොල සම්බෝධි වැඩිහිටි නිවාසය පල්ලෙගම, කොළවෙනිගම 041-5672586

95 මුලටියන සීනිපැල්ල බණ්ඩාර වැඩිහිටි නිවාසය සීනිපැල්ල, මුලටියන 041-5685448

96 මාලිම්මඩ සෝමා ලියනපතිරණ ආබාධිත වැඩිහිටි නිවාසය පණ්ඩිතාවත්ත,මාලිම්මඩ නැගෙනහිර, පාලටුවාව 041-7918420

97 කඹුරුපිටිය වැඩිහිටි කාන්තා සුරැකීමේ පදනම මලාන ,කඹුරුපිටිය 041-2293325

98 කිරින්ද කරුණාරත්න වැඩිහිටි සෙත්සෙවණ ඹ්විටිගම,කරපුටුගල 041-2292070

99 තිහගොඩ වැඩිහිටි පිළිසරණ පදනම පොලතුගොඩ, තිහගොඩ 041-2246143

100 මාතර සර්වෝදය සුවසෙත ආනන්ද ග්‍රේරු සමරු සම්පත් මධ්‍යස්ථානය තල්පාවිල ,කැකණදුර 041-3401626

101 මාතර සුවසෙවන වැඩිහිටි නිවාසය ධර්මාරාම පාර, වේරගම්විට, මාතර 041-3415875

102 දෙවිනුවර දාස වැඩිහිටි නිවාසය තලල්ල දකුණ, ගන්දර 071-3607337

103 දෙවිනුවර ඩේවිඩ් පියසුන්දර වැඩිහිටි නිවාසය ගජමිනි, කජුගම නැගෙනහිර, කජුගම 041-3492805 041-4906299

104 දික්වැල්ල සම්බෝධි වැඩිහිටි නිවාසය වේහැල්ල, ඌරුගමුව 041-5671555 076-5267432

105 දික්වැල්ල වෘද්ධ භික්ෂු මධ්‍යස්ථානය සිරි සුමනාරාමය ගොඩ උඩ කෝට්ටගොඩ 041-2259444 077-4036902

එකතුව 151 89


4 සබරගමුව පළාත

4 - i රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය


106 කුරුවිට සමනළ සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය කඳන්ගොඩ ජනපදය, කුරුවිට 045-7913989 075-5461325

107 කිරිඇල්ල මුහන්දිරම් ඒ මිස් සහ එමලියා චන්ද්‍රෙස්කර වැඩිහිටි නිවාසය මඩවල හන්දියඇල්ල ගාව,කිරි ඇල්ල 045-2265607

108 කිරිඇල්ල මෛත්‍රී වැඩිහිටි නිවාසය කිරිඇල්ල, රත්නපුර 045-5733895

109 රත්නපුර සමරතුංග ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය අංක 49/ බී,කොළඹ පාර, රත්නපුර 045-2223476

110 රත්නපුර සෙනෙවිරත්න වනසුන්දර සරණ සෙවන පදනම තිරිවානකැටිය, රත්නපුර 045-2222406

111 රත්නපුර ඇලන් ප්‍රනාන්දු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවස මල්වල, රත්නපුර 045-2229691

112 බලන්ගොඩ ශ්‍රී උභය ලෝකාර්ථෝධය වැඩිහිටි නිවාසය කිරිදිගල ,බලංගොඩ 045-4934020

113 බලන්ගොඩ ශාන්ත ජෝශප් වැඩිහිටි නිවාසය කිරිදිගල ,බලංගොඩ 045-2287374

114 පැල්මඩුල්ල මව්පිය උපහාර වැඩිහිටි නිවාසය ඔස්ටේලිකොටුව,පහල බෝපිටිය,පැල්මඩුල්ල 045-2274986/ 077-7101302

115 ඇලපාත ජනසවි වැඩිහිටි නිවාස භාරකාර මණ්ඩලය ගඟුල්විටිය පාර" ඇලපාත,රත්නපුර 045-4907592

116 කලවාන ඥානෝදය පදනම මව්පිය සෙවන මීපාගම " කලවාන 045-2255102

117 කහවත්ත වීරසේකර වැඩිහිටි නිවාසය හල්දොලවත්ත" නුගවෙල" කහවත්ත 071-7527300 071-2218500

118 වැලිගෙගොල ආර් සෝමදාස වැඩිහිටි නිවාසය මහයාය" පුස්තතොට" පල්ලේබැද්ද 045-5684599

119 ඇඹිලිපිටිය කුසුමා වැඩිහිටි නිවාසය මොදරවාන " ඇඹිලිපිටිය 072-5549296

120 ඇඹිලිපිටිය සරණ සේවා වැඩිහිටි නිවාසය සරණ සේවා වැඩිහිටි නිවාසය වළල්ගොඩ 047-5672770

121 ඇඹිලිපිටිය ගාමිණි වැඩිහිටි නිවාසය සේරුව පාර ,පනහඩුව 076-7330779

122 ඇඹිලිපිටිය වළල්ගොඩ වැඩිහිටි නිවාසය වලල්ගොඩ " පනාමුරේ 071-2213813

එකතුව 293 179

4 - ii කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය123 රඹුක්කන අශෝක වැඩිහිටි නිවාසය අශෝක වැඩිහිටි නිවාසය , රඹුක්කන 035-5719000

124 මාවනැල්ල ශ්‍රී අනෝමදස්සි වැඩිහිටි නිවාසය කප්පාගොඩ,මාවනැල්ල 035-2248156

125 කෑගල්ල මේධානන්ද වැඩිහිටි නිවාසය ගලිගමුව නගරය,කෑගල්ල 035-4922380

126 කෑගල්ල වික්‍රමසිංහ අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය රංවල ,කෑගල්ල 035-2222319

127 ගලිගමුව ගරු ගංගොඩවිල සෝම සමිඳු ගුණ සමරු මාපිය සෙවන තුංතොට පාර,පිටිගල්දෙනිය හංදිය,පිටගල්දෙනිය 035-2282594

128 වරකාපොල නෙළුන්දෙනිය වැඩිහිටි නිවාසය නෙළුන්දෙනිය,කෑගල්ල 035-3284456

129 රුවන්වැල්ල ශ්‍රී සෝමරතන වැඩිහිටි නිවාසය 1 කණුව ,මොරාවත්ත , රුවන්වැල්ල 036-2267693

130 දෙහිඹ්විට රත්නායක වැඩිහිටි අසපුව ප්‍රේමරත්න මාවත, මීගස්තැන්න, යටියන්තොට 036-2270074 071-8135718

131 දෙහිඹ්විට සහන සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය අටුළුගම ,දෙහිඹ්විට 071-9334713

132 දෙහිඹ්විට සුවසෙවන වැඩිහිටි නිවාසය අල්ගොඩ,දෙහිඕවිට 071-9394713

133 දැරණියගල සිරිසුමන වැඩිහිටි නිවාසය ශෛලගිරි පාර ,දැරණියගල 036-2249280

එකතුව 226 120


5 - ඌව පළාත

5 - i බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය


134 මහියංගනය පියසෙවන වැඩිහිටි නිවාසය ගිරාදුරුකෝට්ටේ,මහියංගනය 072-4721392

135 රිදීමාලියද්ද ශ්‍රී සම්බෝධි වැඩිහිටි නිවාසය දොඩම් වගාව, ආඳාඋල්පත 055-3555167

136 බදුල්ල රීදීපාන වරඩිහිටි නිවාස 275 මහියංගන පාර ,බදුල්ල 055-2224959

137 බදුල්ල මෙත් සෙවකනණ වැඩිහිටි නිවාසය නයිලගොඩ, බදුල්ල 055-2230786

138 හාලිඇල දෙවු සරණ වැඩිහිටි නිවාසය මාවලගොඩ ,හාලිඇල 055-2294926

139 බණ්ඩාරවෙල සැනසුම වැඩිහිටි නිවාසය අමුණුදෝව ,බණ්ඩාරවෙල 057-2231723

140 හල්දුම්මුල්ල ග්‍රෑන්ඩ් ස්මයිල් ෆවුන්ඩේෂන් වැඩිහිටි නිවාසය තැ.පෙ.අංක 02, හල්දුම්මුල්ල 057-5614908

එකතුව 109 58

5 - ii මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය


141 මොනරාගල පිළිසරණ වැඩිහිටි නිවාසය පිළිසරණ මාවත, හුලංදාව හන්දිය, මොනරාගල 055-3563079

142 කතරගම රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය ඩිපෝ පාර. කතරගම 047-2235332

එකතුව 32 18


6 උතුරු මැද පළාත

6 - i අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය


143 නොච්චියාගම නිර්මල ලුර්දු මාතා වැඩිහිටි නිවාසය නිර්මල ලුර්දු මාතා වැඩිහිටි නිවාසය, කළාඹය 025-3858417

144 නොච්චියාගම රජරට වැඩිහිටි නිවාසය නැකැත්තෙගම,පහළ මාරගහ වැව. 025-4924728

145 මධ්‍යම නුවර ශාන්ති සෙවන රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය සාලියපුර, අනුරාධපුර 025-2222502

එකතුව 160 147

6 - ii පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය


146 මැදිරිගිරිය මාපිය සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය චෛත්‍ය පාර, මැදිරිගිරිය 027-2248630

147 තමන්කඩුව ශ්‍රී රතනපාල භික්ෂු විවේකාශ්‍රමය ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාමය, 4 ඇල,පොලොන්නරුව 072-4094023

148 තමන්කඩුව පැරකුම් ළමා හා වැඩිහිටි නිවාසය නව නගරය, පොළොන්නරුව 027-2222805

එකතුව 10 35


7 නැගෙනහිර පළාත

7 - i ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය


149 ත්‍රීකුණාමලය මිෂනරීස් ඹප් චරිටිනක්ස් වැඩිහිටි නිවාසය කරුණයි නිවාස, ලිංගනගරයම්, ත්‍රීකුණාමලය 026-2221374

150 ත්‍රීකුණාමලය පුනිද සුසෙයප්පර් වැඩිහිටි නිවාසය 3 කණුව,උප්පුවෙලි, ත්‍රීකුණාමලය 026-2222855

151 ත්‍රීකුණාමලය ක්‍රේස් ඉල්ලම්,වැඩිහිටි නිවාසය 3 කණුව,උප්පුවෙලි, ත්‍රීකුණාමලය 026-2050476

එකතුව 35 21

7 - ii මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය


152 මන්මුනෙයි උතුර ස්වාමි විපුලානන්ද වැඩිහිටි නිවාසය 82, රජයේ නිවාස පාර, කල්ලඩි, මඩකලපුව. 065-2224322

153 මන්මුනෙයි උතුර සෙන් ජෝශප් වැඩිහිටි නිවාසය ත්‍රිකුණාමලය පාර, මඩකලපුව. 065-2222053

154 නාත්තන්කුඩි මුස්ලිම් වැඩිහිටි නිවාසය වැඩිහිටි නිවාස පාර,නාත්තන්කුඩි 01 065-2247222

155 කලුවාංජිකුඩි නන්දවනම් වැඩිහිටි නිවාසය අට්පුද,පිල්ලයාර් පාර,කලුවාංජිකුඩි 075-4372119

එකතුව 31 22

7 - iii අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය


156 දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සරණ වැඩිහිටි නිවාසය උත්තලපුර,දමනේවෙල 027-4904959

157 අම්පාර සරණ වැඩිහිටි සෙවන ධර්මපාල මාවත,අම්පාර 063-5687592

එකතුව 18 32


8 උතුරු පළාත

8 - i මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය


158 මන්නාරම නගරය ශාන්තෝම් වැඩිහිටි නිවාසය පට්ටෙයිතෝට්ටම්,මන්නාරම 023-2222715

8 - ii මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය


8 - iii කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කය


159 කරච්චි එස්.කේ මුදියෝර් ඉල්ලම් මලයාල පුරම්, කිලිනොච්චි 021-3208293

160 කරච්චි යෝගර් ස්වාමිහල් මුදියෝර් ඉල්ලම් වන්නේරිකුලම්,කිලිනොච්චි 077-0152513

එකතුව 16 9

8 - iv යාපනය දිස්ත්‍රික්කය


161 චාවකච්චේරි කයිතඩි වැඩිහිටි නිවාසය ඒ.9 මාර්ගය ,කයිතඩි 021-2222774

162 සංගානයි සිව භූමි වැඩිහිටි නිවාසය තුල්පුරම්, සුලි පුරම්, යාපනය 021-3214230

163 වලිකාමම් නැගෙනහිර මැතදිස්ත වැඩිහිටි නිවාසය පේදුරුතුඩුව පාර, පුත්තූර්, යාපනය 021-2058935

164 වලිකාමම් නැගෙනහිර අන්නෙයි තෙරේසා වැඩිහිටි නිවාසය ගුරු විද්‍යාල පාර, කෝපායි දකුණ. 021-2230302

එකතුව 46 30

8 - v වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කය


165 වව්නියාව නගරය අනිබහම් වැඩිහිටි නිවාසය 4 කණුව, මන්නාරම පාර, පම්බෙයිමඩු 024-7200511

166 වව්නියාව නගරය සිවන් වැඩිහිටි නිවාසය එල්ලප්පර්, මරදන්කුලම්, වව්නියාව 024 -5100016 077-1812175

එකතුව 3 0


9 බස්නාහිර පළාත


9 - i කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය


167 කොළඹ ගාමිණී මාතා වැඩිහිටි නිවාසය නො177,සර් ජේම්ස් පීරිස් මාවත,කොළඹ 02 011-2434792

168 කොළඹ දායාවේ නිවස 20/1,මහවත්ත,කොළඹ, 14 011-2522893

169 කොළඹ ශාන්ත මරියා වැඩිහිටි නිවාසය 204/ , ටී බී ජයා මාවත" කොළඹ 10 011-2693878

170 කොළඹ මෙත්සරණ වැඩිහිටි නිවාසය 741/බී" සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත" කොළඹ 14 072-3466728

171 කොළඹ ශාන්ති වැඩිහිටි නිවාසය 8/, ශාන්ත ජෝන් මාවත " මෝදර කොළඹ 15 011-2322443

172 කොලොන්නාව ඩයස් වැඩිහිටි නිවාසය අංක 07 සිල්වා පටුමග මීතොටමුල්ල වැල්ලම්පිටිය 011-2532563

173 කඩුවෙල සරණ නිකේතනය වැඩිහිටි නිවාසය නො 08/ඒ/3,ගල්වරුසලන්දවත්ත,මහජන මාවත,ඔරුවල,අතුරුගිරිය 011-4892648

174 කඩුවෙල ශාන්ත මරියා වැඩිහිටි නිවාසය 718/10 ඒ,සම්පත්වත්ත,කොරතොට,කඩුවෙල 011-4925596

175 කඩුවෙල මාලඹේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය 97,කහන්තොට පාර ,මාළඹේ 011-2412963

176 කඩුවෙල නාගරික වැඩිහිටි හා ළමා නිවාසය 73 වික්‍රමසිංහපුර" බත්තරමුල්ල 011-2773856/ 57

177 කඩුවෙල විල්බට් පෙරේරා වැඩිහිටි නිවාසය 141/ බී,වදුරන්මුල්ල,කොරතොට,කඩුවෙල 011-4851160

178 කඩුවෙල ශ්‍රී කාන්ති ආශ්‍රමය 247/3/1,වෑකේන්වත්ත පාර,පහළ බෝම්රිය,කඩුවෙල 071-0117216

179 කඩුවෙල Broad care home nursing පුද්ගලික සමාගම 69/8 බී,රාමනායක මාවත,හෝකන්දර දකුණ,හෝකන්දර 011-2185552 - 077-2535580

180 කඩුවෙල කලුකපුගේ ලුවිස් පෙරේරා වැඩිහිටි සරණ නිවස 214/1 පන්නිපිටිය පාර ,බත්තරමුල්ල 011-2871013

181 කඩුවෙල ටී.ජී පෙරේරා අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය 8/3/ බී/ 2 ගනේවත්ත පාර,ඉහළ බෝම්රිය,කඩුවෙල 011-4555216

182 හෝමාගම මව්පිය උපහාර වැඩිහිටි මන්දිරය අංක 226 හිරිපිටිය,පන්නිපිටිය 011-2782323

183 හෝමාගම මිහිදුම් උයන වැඩිහිටි රැකවරණ මධස්ථානය අංකl 100/ ඒ, බටවල, පාදුක්කl 011-4959448

184 හෝමාගම තුසිත වැඩිහිටි නිවාසය 28, මත්තේගොඩ, පොල්ගස්ඕවිට 011-2780021

185 හෝමාගම සඳරුවන් ජේෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය 6/7 ඒ, කිරිගම්පමුණුව, පොල්ගස්ඕවිට 011-2172042

186 හෝමාගම ජිනවති පෙරේරා වැඩිහිටි නිවාසය 288/124, සමනලතැන්න, වටරැක, පාදුක්ක 071-9525357

187 හෝමාගම දීඝායු වැඩිහිටි නිවාසය 332. හයිලෙවල් පාර. මිගොඩ 011-2750605

188 හෝමාගම සෙනෙහස වැඩිහිටි නිවාසය 177/2, ගලේවෙල මුල්ල,වටරැක, පාදුක්ක 077-4024553 011-5732821

189 සීතාවක සැදෑ සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය අංක 422/ කූඩලුවිල , හංවැල්ල 036-2255796

190 පාදුක්ක ශ්‍රියා සෙනෙහසේ නවාතැන 192/3, හොරගල. පාදුක්ක 071-4823215 02857758

191 පාදුක්ක කළ්‍යාණ වැඩිහිටි නිවාසය 21/ඒ, පොරේ ගෙදර , පාදුක්ක 077-8887429

192 පාදුක්ක යශෝධා විවේකාශ්‍රමය 38/ඒ,යටවතුර, මලගල , පාදුක්ක 071-4698358

193 මහරගම මාපිය සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය අංක 65, කාක්කවත්ත පාර,ගොඩිගොමුව, මහරගම 011-2839751

194 මහරගම සව්සිරි වැඩිහිටි නිවාසය 49/2,වීරමාවත,දෙපානම, පන්නපිටිය 071-8427877

195 මහරගම සංහිඳ සිංහ වැඩිහිටි රැකවරණ මධ්‍යස්ථානය 208,රජමහා විහාර පාර,පිටකෝට්ටේ,මිරිහාන උතුර -523 011-2823718

196 මහරගම සුචරිතෝදය සමාජ සේවා සංගමය - වැඩිහිටි නිවාසය 29/5, පමුණුව, මහරගම 011-2850346

197 මහරගම රෝයල් නර්සිං හෝම් 35 දේවානන්ද මාවත, නාවින්න,මහරගම 011-2804040

198 මහරගම දානපති ආතර් පෙරේරා වැඩිහිටි නිවාසය 1323/1, හෝකන්දර පාර ,පන්නිපිටිය 011-2847864

199 මහරගම චාල්ස් හා රොසලින් ප්‍රනාන්දු භාරය වැඩිහිටි නිවාසය අංක 1571/34, හොරහේන පාර,කොට්ටාව,පන්නිපිටිය 011-485389

200 මහරගම තිසරණ වැඩිහිටි නිවාසය 896/3,රුක්මලේ පාර ,කොට්ටාව ,පන්නිපිටිය 011-3031390

201 මහරගම චාල්ස් රණසිංහ අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය අංක 132, හයිලෙවල් පාර,කොට්ටාව, පන්නිපිටිය 011-2178790

202 මහරගම සිනමන් වයිට් නර්සිං හෝම් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අංක 66/2, වට මාවත, විජේරාම,නුගේගොඩ 077-7487759

203 මහරගම සෝමා රාජපක්ෂ ගුණානුස්මරණ සුජාතා වැඩිහිටි නිවාසය 177/1 ,වත්තේගෙදර, මහරගම 011-3052047

204 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ වික්ටෝරියා නිවාසය අංක 10 , ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර මාවත ,රාජගිරිය 011-2862570

205 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ගැලවීමේ හමුදාව අයිරිස් පෙරේරා නිවස 1700, කොටා පාර ,රාජගිරිය 011-2885947

206 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ශුද්ධවු මරියතුමි සහ ශුද්ධවු යොහාන්තුමාගේ වැඩිහිටි නිවාසය 19/1, මිෂන් පාර, කෝට්ටේ 011-4005411

207 තිඹිරිගස්යාය sent martin elders home 27/1,stag place,sunethra lane,colombo 5 011-2598575

208 තිඹිරිගස්යාය Western care home 33,Mary's Road,Bambalapitiya 011-2583235

209 තිඹිරිගස්යාය ශ්‍රී ලංකාධාර වැඩිහිටි නිවාසය 95 ඩබිලිව් ඒ සිල්වා මාවත , වැල්ලවත්ත 011-20556601

210 තිඹිරිගස්යාය රාම ක්‍රිෂ්ණා සාරදා මිෂන් වැඩිහිටි නිවාසය අංක 59, විවේකානන්ද පාර, වැල්ලවත්ත 011-2361469

211 තිඹිරිගස්යාය සන්ධ්‍යා වැඩිහිටි නිවාසය ලංකා බෞද්ධ කාන්තා සම්මේලනය, නො 400, බෞද්ධාලෝක මාවත ,කොළඹ 07 011-2691411

212 තිඹිරිගස්යාය මල්ලිකා වැඩිහිටි නිවාසය 45 විශාඛා පාර, කොළඹ 04 011-2582044

213 දෙහිවල ශාන්ත නිකලස් වැඩිහිටි නිවාසය 73/50, සරණංකර පෙදෙස, දෙහිවල 011-2717411

214 දෙහිවල MED FRONTER වැඩිහිටි නිවාසය නො 41 ,සෝමානන්ද පාර, නැදිමාල ,දෙහිවල' 011-2728537

215 දෙහිවල ගැලවීමේ හමුදා වැඩිහිටි නිවාසය නො 08,දෙහිවල 011-2728542

216 දෙහිවල ග්‍රේස් පෙරේරා වැඩිහිටි නිවාසය ශ්‍රී සරණංකර පාර, කළුබෝවිල 011-2727580

217 රත්මලාන ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් සහ ආර්යාව චෙෂයර් නිවාසය 17 සිරියාල පාර, ගල්කිස්ස 011-2713426

218 රත්මලාන උදපාදී නිවහන 80/1 ඒ , ශ්‍රී සුමංගල මාවත, රත්මලාන 0112-722704

219 රත්මලාන සහනෝද වැඩිහිටි විවේකාශ්‍රමය නො 28 ,ඩී. එස් කහටවිට මාවත,අත්තිඩිය,දෙහිවල 011-2761832

220 රත්මලාන සර්වෝද සුවසෙත ඇග්නස් ගුණසේකර සමරු වැඩිහිටි නිවාසය නො 80, ශ්‍රී සුමංගල මාවත, රත්මලාන 011-2722214

221 මොරටුව සෙඩා වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය 261, බණ්ඩාරනායක මාවත ,කටුබැද්ද ,මොරටුව 011-2651150

222 මොරටුව ඉසුරු වැඩිහිටි රැකවරණ මධ්‍යස්ථානය 46,එගොඩ උයන ,මොරටුව 011-3045713

223 මොරටුව රාණ වයලට් වැඩිහිටි නිවසය 45/3, උස්වත්ත, මොරටුව 011-4871349

224 මොරටුව වැල්වින් වැඩිහිටි නිවසය නො 56, ශාන්ත පීතර මාවත, මොරටුවැල්ල 011-2658606 011-26557844

225 මොරටුව හිරු දිලුම් වැඩිහිටි නිවාසය ශුද්ධවු එම්මානුවෙල් දේවස්ථානය, හිරු දිලුම් වැඩිහිටි නිවාසය, ඉඩම මොරටුව 011-2649912

226 මොරටුව වැල්වින් වැඩිහිටි නිවාසය නො 56, ශාන්ත පීතර මාවත, මොරටුවැල්ල 011-2658606 011-26557844

227 මොරටුව ජනාධාර වැඩිහිටි නිවාසය 256" ඉඩම" මොරටුව 011-2647658

228 කැස්බෑව ජයවර්ධන වැඩිහිටි නිවාසය 225, ඒ,බණ්ඩාරගම පාර,කැස්බෑව 011-2702129

229 කැස්බෑව පිළියන්දල තරුණ බෞද්ධ සමිතිය,සැලීනා අල්විස් ගුණරත්න වැඩිහිටි නිවාසය `ගඟ බඩ පාර ,වෑවල, පිළියන්දල 011-2615469

230 කැස්බෑව ඉරේෂා වැඩිහිටි නිවාසය 210,සපුමල් උයනකොට,ගෙදර පාර ,බටකැත්තර, මඩපාත 011-3034855 011-7921053 071-8429587

231 කැස්බෑව එස්.සී රේන්බෝ 3/5 B, සමගිපුර,3වන පටුමග, වෑවල,පිළියන්දල 071-838822

232 කැස්බෑව සුවසෙත සමාජ සේවා සංගමය,ජයවර්ධන වැඩිහිටි නිවාසය සුවසෙත සමාජ සේවා සංගමය,ජයවර්ධන වැඩිහිටි නිවසය 011-2702129

එකතුව 317 116

9 - ii ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

233 ජා ඇල සාමයේ කිතුණු නිවහන වැඩිහිටි නිවාසය 317/ඩී/ 5 ,සිරිලෙනවත්ත ,දකුණු බටගම 072-2167436

234 ජා ඇල ශාන්ත ජොවානා වැඩිහිටි නිවාසය 78 ,කල්වාරි පාර, ජාඇල 011-2236158

235 ජා ඇල ශාන්ත වින්සන්ද පාවුලා වැඩිහිටි නිවාසය නාගොඩ , කදාන 011-2240667

236 මීගමුව ජුඩ් එල්බර් කෙයා හෝම් නො 18 ගැලිසන් පාර මීගමුව 031-2227568

237 මීගමුව එම් ජේ එෆ් නිවාසය නො 672 ,පිටිපන ,මීගමුව 031-2232186

238 මීගමුව ශාන්ත ජොශප් වැඩිහිටි නිවාසය තම්මිට,මීගමුව 031-2222385

239 කටාන විටාලිස් වැඩිහිටි නිවාසය 23/ඒ/, ලංසියාවාඩිය, කොටුගොඩ 011-2293370 077-4691960

240 කටාන සමාධි වැඩිහිටි නිවාසය 102 ඒ ,වෑත්තෑව පාර, රද්දොලුගම 038-3385222 071-8111998

241 දිවුලපිටිය ප්‍රවීන රණවිරු නිවාසය 1 බෝලගල , කටාන 031-2269364

242 දිවුලපිටිය දූනගහ වැඩිහිටි නිවාසය 155 ,දූනගහ 031-2246608

243 දිවුලපිටිය නිමල මරියා වැඩිහිටි නිවසය කොළඹ පාර,දිවුලපිටිය 031-2246646

244 මිනුවන්ගොඩ රන්මුතු වැඩිහිටි නිවාසය 216 උග්ගල්ලබඩ ,ගම්පහ 033-3726780

245 මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ සිංහ පදනම වැඩිහිටි නිවාසය 128/1බෝටියාවත්ත,මීනුවන්ගොඩ 011-2298317

246 මිනුවන්ගොඩ සහනමව් සෙවන කාරියවසම් කාන්තා වැඩිහිටි නිවාසය 324 ,නයිවල, වේයන්ගොඩ 077-4328051

247 මිනුවන්ගොඩ ඇගී ජයසේකර වැඩිහිටි නිවාසය පෙතියා‍ගොඩ, ගම්පහ 033-222474

248 මිනුවන්ගොඩ සර්වෝදය සුවසෙත ජයවර්ධන සමරු වැඩිහිටි නිවසය නො119, මිනුවන්ගොඩ පාර,අස්ගිරිය,ගම්පහ 033-2236911

249 මිනුවන්ගොඩ ශාන්ති වැඩිහිටි නිවාසය 250 ,මීගමුපාර, යටියන,මිනුවන්ගොඩ 077-6902408

250 වත්තල දෙව්සිරි සෙවණ වැලිසර, මහභාගේ 011-2958601

251 වත්තල සන්දීපනි නිවාසය 103 ශාන්තමේරි පාර, උස්වැටකෙයියාව 011-2937275

252 වත්තල ඒ.වයි.එස් ඥානම වැඩිහිටි නිවසය 110 බී හැරල්ඩ් පෙරේරා මාවත, බිම්පදුර ,බෝපිටිය 011-5745508

253 වත්තල ශාන්ත වැඩිහිටි නිවාසය 228/1 කල්වාරි පාර, බෝපිටිය, පමුණුගම 114261406

254 වත්තල ශාන්ත ප්‍රැන්සිස් වැඩිහිටි නිවාසය 137 ඩී බෝපිටිය පමුනුගම 114032491

255 වත්තල ඩේවිඩ් ජයසුන්දර වැඩිහිටි නිවාසය 51 රාගම පාර වැලිසර 115787576

256 වත්තල සහන පියස වැඩිහිටි සුභසාධන මධ්‍යස්ථානය නො 106 ,පන්සල පාර, හොරපේ ,රාගම 071-8323921

257 වත්තල මෙරියන්ස් හෝම්ස් 103 ශාන්ත මරියා පාර උස්වැටකෙයියාව 011-2934927

258 ගම්පහ ඉසබෙලා වැඩිහිටි නිවාසය 20 බී මාකවිට ජා ඇල 011-7216575

259 ගම්පහ අයිරින් තිලකරත්න කාන්තා වැඩිහිටි නිවසය තිලකරත්න මාවත,ඉඹුල්ගොඩ 011-3065014

260 ගම්පහ ලීලා හපුආරච්චි වැඩිහිටි නිවසය 51සී,ගෝනගහ,මාකේවිට 033-5626636

261 ගම්පහ සුවසෙවණ වැඩිහිටි නිවසය කොස්ඕවිට,පහලගම 033-2228776

262 ගම්පහ අධ්‍යාත්මික මෙත් සෙවණ වැඩිහිටි නිවසය පත්මපෙරුම මාවත,ගලහිටියාව උතුර,ගණේමුල්ල

263 අත්තනගල්ල ශිවා ඔබේසේකර වැඩිහිටි නිවාසය වතුපිටිවල 033-2280329

264 දොම්පේ අමරපිය අනුස්මරණ වැඩිහිටි දෘශ්‍යාබාධිත සත්කාරක නිවාසය 414/ ඒ,උඩමාපිටිගම ,දොම්පේ 071-1691395 077-6190608

265 දොම්පේ ශාන්ත වැඩිහිටි නිවාසය 48/2 වැලිවත්ත ,දොම්පේ 011-4565420

266 දොම්පේ සුරවීර වැඩිහිටි නිවාසය 171/ඒ, ගිරිදර ,කපුගොඩ 072-3594703

267 දොම්පේ සුදර්ශි වැඩිහිටි නිවාසය 94/ඩී, තිත්තපත්තර 011-5762025

268 දොම්පේ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවසය ඉන්දෝමුල්ල, දොම්පේ 011-2536041

269 දොම්පේ සමාධි වැඩිහිටි නිවාසය 65/බී ,වේයන්ගොඩ පාර,මයිලවලාන,කිරිඳිවැල 033-3728431

270 දොම්පේ ශ්‍රී දේවරක්ඛ්ත වැඩිහිටි නිවාසය රංවල, මිතිරිගල 033-3832025

271 දොම්පේ විශාඛා සැඳෑ පියස වැඩිහිටි නිවාසය 408/ඒ, වානළුවාව දකුණ ,වානළුවාව 011-3147397

272 මහර වෑබඩ කාන්තා වැඩිහිටි නිවාසය 17/2 ,වෑබඩ 011-2973039

273 මහර උඩුපිල පිරිමි වැඩිහිටි නිවාසය 285 ,උඩුපිල, දෙල්ගොඩ 011-2402372

274 මහර ලීලා විතාන වැඩිහිටි නිවාස සමාජ සේවා සංගමය නො.65/5,වරපලාන,උඩතුත්තිරිපිටිය 031-3832225

275 මහර රම්මුතුගල මාපිය සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය රම්මුතුගල" කඩවත 011-2969214

276 මහර එච්ජින් නෝනා දෙටු පුරවැසි වැඩිහිටි නිවාසය මාළිගාතැන්න, බුත්පිටිය 033-3650001

277 කැළණිය පාරමිතා වැඩිහිටි නිවාසය 59/1,ධර්ම ජයන්ති විහාරය ,වනවාසල පාර,කැළණිය 011-2938788

278 බියගම සැනසුම වැඩිහිටි නිවාසය 191/13 ,මළදොලවත්ත,ඉ/ බියන්වල,කඩවත 077-8614794 011-4383685

279 බියගම අධ්‍යාත්මික මෙත් සෙවණ වැඩිහිටි නිවාසය නො.307/35,මල්වාන පාර,බියගම 011-3092852

280 මීරිගම සෙත් සෙවන රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය, මීරිගම 033-2273217

එකතුව 586 359

9 - iii කළුතර දිස්ත්‍රික්කය


281 බේරුවල සුජාතා වැඩිහිටි නිවාසය නො 50/19 ,බඩුගබඩා පාර,අලුත්ගම 034-3749737

282 බේරුවල විමලා කාන්තා වැඩිහිටි නිවාසය මහගම්මැද්ද,පයාගල 034-2234494

283 බේරුවල ශාන්ත විසෙන්ති වැඩිහිටි නිවාසය ශාන්ත විසෙන්ති මාවත ,මග්ගොන 071-844509

284 බේරුවල ජයසෙවන වැඩිහිටි නිවාසය කලවාමෝදර ඇත්ගම 077-9475475

285 බේරුවල පොල්කොටුව ශාන්ත මරියා වැඩිහිටි නිවාසය පොල්කොටුව" බේරුවල 034-2276047

286 බේරුවල ශාන්ත මරියා වැඩිහිටි නිවාසය ශාන්තමරියා මාවත,කුඩා පයාගල,පයාගල 034-2226812

287 බේරුවල සුජාතා වැඩිහිටි නිවාසය මුංහේන 034-3040386

288 පානදුර ජෝර්ජ් රජතුම රජත ජයන්තිය අනුස්මරණය කිරිමේ වැඩිහිටි නිවාසය නො 34 , වැඩිහිටි නිවාසය, පානදුර 077-9824549

289 පානදුර විමලාවතී වැඩිහිටි නිවාසය නො 100, වෙදමැදුර, කළුදෑවල,පානදුර 011-5244987

290 පානදුර ඩේවිඩ් ජයසුන්දර වැඩිහිටි නිවාසය නො 11/18 සුරම්‍ය පෙදෙස, කෙසෙල්වත්ත 038-2287795 071-8326778

291 පානදුර සුජාතා වැඩිහිටි නිවසය දේවාල පාර, කවිරාජ මාවත, වෑකඩ, පානදුර 038-2232883

292 පානදුර සුජාතා වැඩිහිටි නිවසය 185, හොරණ පාර, වෑකඩ, පානදුර 038-2233146

293 පානදුර සුජාතා වැඩිහිටි නිවාසය අංක 07 ,සුමනධිර මාවත,වෑකඩ ,පානදුර 038-2234878

294 පානදුර මාක්ස් ශ්‍රී වැඩිහිටි නිවාසය මර්වින් කුරේ මාවත, වාද්දූව 038-2295251

295 පානදුර චමිත් චතුරංග හා මායා කඩුව අනුස්මරණ වැඩිහිටි නිවාසය නො 22 ,වසන්තාරාම පාර ,වාද්දූව 038-3386665

296 පානදුර සිසිල වැඩිහිටි නිවසය නො 06 ,දුම්රිය පොළ පාර,පිංවත්ත,පානදුර 038-3390188

297 පානදුර ආලෝකා වැඩිහිටි නිවාසය සද්ධර්මාකර පිරිවෙන, පිංවත්ත ,පානදුර 383399155

298 බණ්ඩාරගම රත්නතිලක මාතෘ උපස්ථාන නිවාසය මහවත්ත, මහබෙල්ලන, අළුබෝමුල්ල 077-7756191

299 බණ්ඩාරගම මල්ලිවත්තේ ධර්ම ශ්‍රී වැඩිහිටි නිවාසය දොන් රුද්‍රිගෝ මාවත, පමුණුගම ,අළුබෝමුල්ල 038-2250083

300 බණ්ඩාරගම සුබෝධ වැඩිහිටි නිවාසය 91 ,පහළ පාර, පිංවල බටහිර 038-2240247 5

301 බණ්ඩාරගම මෙත්තා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවහන මෝල හන්දිය, කොළමැදිරිය ,බණ්ඩාරගම 038-2290347

302 බණ්ඩාරගම රේවත මාපිය සෙවණ බද්දේගොඩ ,රේරුකාන,බණ්ඩාරගම 038-3385910 0 4 303 හොරණ රයිගම් කෝරළ සමාජ සේවා සංගමය විල්මට් ඒ පෙරේරා මාවත, වෑවල, හොරණ 034-2262827

304 හොරණ සතුට වැඩිහිටි සේවා සත්කාරක මධ්‍යස්ථානය අංක 394, අඟුරුවාතොට පාර, වෑවල, හොරණ 076-6283145 071-7504992

305 හොරණ කුඹුක් සෙවණ වැඩිහිටි නිවාසය අංක 350/1, කුඹුක්වත්ත, තලගල දකුණ, ගෝනපල 034-5680078 072-2988807

306 හොරණ සුවසවිය වැඩිහිටි නිවාසය අංක 186/3 , මැකුම, කහන්විල, හොරණ 034-3743558 071-3634473

307 හොරණ මෛත්‍රී වැඩිහිටි නිවාසය 34 , කෝරලඉම, ගෝනපල 034-4988391

308 හොරණ සැඳෑසෙවණ තක්ෂිලා විශ්‍රාමික පුරවැසි සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය මල්බෙරිය , ගුරුගොඩ , හොරණ 077-8250072

309 මදුරාවල ස්වර්ණපාලී වැඩිහිටි නිවාසය ඉළිබ,හොරණ 034-3349474

310 මදුරාවල සැදෑ සෙවන වැඩිහිටි නිවාසය පලවැල්ල පාර ,හොරණ 373370059

311 මිල්ලනිය සිනමන් හෝම් කුරුදුවත්ත , කැටගොඩ , මිල්ලනිය 342252644

312 මිල්ලනිය මව්පිය සෙවණ වැඩිහිටි නිවාසය පාසල පාර, ගල්පාත 0344939439 0768615220

313 මිල්ලනිය මහමෙත් මාපිය සෙවන ඩෙන්සිල් රංජන් මාවත , තිබ්බොටුගොඩ , පොකුණුවිට 0728331412 0343744667

314 මිල්ලනිය ගුණපාල විජේමාන්න වැඩිහිටි නිවාසය වැලිකල ,පොකුණුවිට 011-4967575

315 මිල්ලනිය ගමන් සෙවන කාන්තා වැඩිහිටි නිවාසය කුරගොඩ , ගල්පාත 034-3743850

316 මිල්ලනිය සහන වැඩිහිටි නිවාසය බරුහුපොල ,ගල්පාත 034-39488861

317 කළුතර ජයසිරි ද සිල්වා අනුස්මරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය ගාලු පාර, කුඩා වස්කඩුව, වස්කඩුව 034-3029989

318 කළුතර ආනන්ද අමරසිංහ භික්ෂු විවේකාශ්‍රමය තේක්කවත්ත, පලාතොට ,කළුතර 034-2223823

319 කළුතර මාක් ශ්‍රී සරණ සේවා වැඩිහිටි නිවාසය නො 26, ශාන්ත සෙබස්තියන් පාර,කටුකුරුන්ද ,කළුතර 034-2223363

320 කළුතර මොරොක්තුඩුව කුරුදුවත්ත වලව්වේ පුලසිංහ විලියම් රුද්‍රිගෝ ගුණවර්ධන වැඩිහිටි නිවාසය ශ්‍රී මහා බෝධි විහාරය, මොරොක්තුඩුව 034-5686622 071-0960396

321 කළුතර එතන මඩල සහන වැඩිහිටි නිවාසය එතනමඩල,කළුතර උතුර 034-2228139

322 කළුතර මමා පපා නිවාසය ජයවර්ධනාරාම පාර,කලමුල්ල 034-2236656

323 දොඩන්ගොඩ ශ්‍රීමත් සිරිල් ද සොයිසා වැඩිහිටි නිවාසය සෙම්බෘක්වත්ත බෝඹුවල 034-222694

324 මතුගම මතුගම පිරිමි වැඩිහිටි නිවාසය අගලවත්ත පාර, වෑත්තෑව ,මතුගම 034-2243301

325 අගලවත්ත කාන්තා වැඩිහිටි නිවාසය යටියන ,අගලවත්ත 034-2243242

326 වලල්ලාවිට මීගහතැන්න සරණ කාන්තා වැඩිහිටි නිවාසය කුම්බදූව, මීගහතැන්න 034-2284234

327 වලල්ලාවිට උපේක්ෂා වැඩිහිටි නිවාසය ගන්කන්ද ,මාකලන්දාව,වලල්ලාවිට 034-2284517

එකතුව 672 373මුළු වැඩිහිටි නිවාස ගණන 327වැඩිහිටි නිවාසවල සිටින නේවාසික එකතුව (අවු: 60 ට වැඩි)

ස්ත්‍රි 4993
පුරුෂ 3069


මුළු 8062